Ens locals

Convocatòria de subvencions per a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Línia

Les subvencions contemplades per la convocatòria es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals, alineades amb l’Estratègia Digital 2025 i el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025. Concretament, les actuacions subvencionables tindran com a objectius: 

  • Millorar l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses 
  • Reduir la bretxa digital 
  • Millorar l’eficiència i eficàcia dels treballadors públics 
  • Reutilitzar els serveis i solucions digitals construïdes 
  • Utilitzar activament les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.) 

 

Beneficiaris

  • Els municipis amb una població d’entre 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província. 
  • Les diputacions provincials, essent els destinataris de les actuacions que realitzin els municipis de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial. 

 

Data límit de presentació

 

15/03/2023

 

Import de la convocatòria

154.508.061,23  €

 

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-26239