Ens locals

Nova convocatòria d’ajuts per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d’Aula Mentor

Línia

Donar suport al finançament i la implantació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor, mitjançant la creació de noves aules mentor dependents d’entitats locals o d’entitats públiques dependents de les entitats locals territorials. Els ajuts han de contribuir a finançar les activitats de formació contínua, dirigides a població adulta i en modalitat a distància, que desenvolupen les Aules Mentor de nova creació i a sufragar part de les despeses necessàries per a la posada en marxa i per a la realització d’aquestes activitats per part de les entitats locals.   

 

Beneficiaris

 • Entitats locals, enteses com a tal:  

  • El municipi  
  • La província  
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes  
  • Les Àrees Metropolitanes  
  • Les Mancomunitats de Municipis  
 • Entitats locals d’àmbit d’àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes  
 • Entitats públiques dependents de les entitats locals territorials  

 

Data límit de presentació

 

25 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte al BOE (publicat l’1 de setembre de 2022)  

 

Import de la convocatòria

1.496.000 €

 

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-26206