Ens locals

Programa d'incentius 2: "Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen", inclòs en els programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Línia

Disseny i desenvolupament de mobilitat en general, amb especial interès en el transport pesant, propulsada per hidrogen. S'incloen els mitjans de carretera, ferroviari, marítim o aeri. Aquest eix té com a objectiu fomentar les actuacions d'innovació, així com l'obtenció de mitjans de transport pilot innovadors.

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia (que han de comptar almenys amb una pime).

Data límit per la presentació

07/06/2022.

Import de la convocatòria

80 milions d'€

Enllaç

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/714/programa-de-incentivos-2-diseno-demostracion-y-validacion-de-movilidad-propulsada-por-hidrogeno-incluido-en-los-programas-de-incentivos-a-la-cadena-de-valor-innovadora-y-de-conocimiento-del-hidrogeno-renovable-en-el-marco-del-prtr