Ens locals

Convocatòria programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri

Línia

L’objecte de la convocatòria és el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

Beneficiaris

Poden presentar propostes d'actuacions els municipis o agrupacions de municipis que prèviament hagin delimitat els ERRP i compleixin amb els requisits que estableixen el punts 5 i 6 d'aquesta resolució.

D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, podran ser destinataris últims d'aquestes subvencions aquells que assumeixin la responsabilitat en l'execució integral de l'àmbit de l'ERRP per a l'actuació.

Aquests destinataris últims podran actuar mitjançant agents o gestors de la rehabilitació en els termes que disposa l'article 8 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre.

Data límit de presentació

29 de desembre de 2023

Import de la convocatòria

51.300.289 euros al 2023

Enllaç

DOGC