Ens locals

Convocatòria d’ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa ‘Activa Creixement’

Línia

La finalitat d’aquest assessorament és oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa per detectar les seves àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de Creixement amb proposta d’accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances. Aquest Pla recollirà les línies estratègiques i definirà un full de ruta per a posar en marxa cada una de les accions proposades. El termini de durada del servei d’assessorament serà d’un mínim de 4 mesos i un màxim de 5 mesos a comptar des de la publicació de la resolució de concessió.  

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les empreses que tinguin condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

 

Termini de presentació

 A partir del 5 de setembre de 2023 i fins a esgotar el pressupost

Import de la convocatòria

15.990.000 euros

Enllaç

BOE