Ens locals

Convocatòria de concessió d'ajuts a projectes per a l'impuls a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat - PERTE VEC

Línia

L’objectiu de la convocatòria és l’execució de plans d’inversió corresponents a la secció B del vehicle elèctric i connectat, dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del vehicle elèctric i connectat. Aquesta Secció B inclourà els plans d’inversió orientats a algun dels aspectes relacionats amb la cadena de valor industrial del vehicle elèctric i connectat. 

Beneficiaris

Podran acollir-se als ajuts les societats mercantils amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a l’Estat espanyol i degudament inscrites al registre corresponent, que desenvolupin una activitat industrial en algun dels sectors recollits per a cada secció a l’Annex I de l’Ordre de Bases. A més, no hauran de formar part del sector públic.  

El sol·licitant haurà d’haver desenvolupat l’activitat industrial corresponent durant un període de com a mínim dos anys comptats fins a la data del termini de presentació de sol·licituds o bé acreditar experiència d’almenys dos anys d’activitat a nivell de producció industrial.  

Termini de presentació

Del 16 d'agost al 15 de setembre de 2023.

Import de la convocatòria

344.424.409,40 euros en forma de subvenció i de 215.245.420 euros en forma de préstec.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-22631