Ens locals

Ajuts del Programa Tecnològic Aeronàutic

Línia

L’objecte de la convocatòria és donar suport a projectes d’R+D en tecnologies aeronàutiques, que contribueixin a aconseguir algun dels reptes tecnològics identificats a la convocatòria, de manera que els objectius establerts donin resposta a un o diversos dels subreptes tecnològics proposats. Els sol·licitants hauran d’indicar el repte i subreptes elegits. 

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts les agrupacions de persones jurídiques que puguin portar a terme projectes en cooperació. Les agrupacions hauran d’estar constituïdes per empreses amb personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya. L’agrupació resultant no tindrà personalitat jurídica, per la qual cosa un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa.  

Data límit per la presentació

28/07/2022 a les 12h

Import de la convocatòria

80.000.000€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220607_programa-tec-aeronautic