Ens locals

Convocatòria de subvencions per a programes de formació d'àmbit estatal, destinats a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en ERTO

Línia

La convocatòria va adreçada al finançament de programes de formació d'àmbit estatal destinats a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en un ERTO per als exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023.

Beneficiaris

Les empreses que hagin aplicat o estiguin aplicant als seus treballadors expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) per impartir formació a aquests treballadors amb centres de treball radicats en dues o més comunitats autònomes.

Les entitats de formació que imparteixin formació a treballadors que hagin estat o estiguin inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació que pertanyin a empreses ubicades en dues o més comunitats autònomes.

Data límit per la presentació

27/05/2022.

Import de la convocatòria

119 milions d'€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211227_NGEU_SEPE_ERTEhttps://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211227_NGEU_SEPE_ERTE