Ens locals

Ajuts per a programes formatius d’àmbit estatal amb compromisos de contractació de persones treballadores en situació d’atur

Línia

Aquestes subvencions, gestionades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tenen com a objecte donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interès nacional, per manca de perfils adequats entre les persones aturades inscrites als serveis públics d'ocupació.

Beneficiaris

a) Les empreses dels sectors estratègics assenyalats a la Resolució del SEPE de 23 de desembre de 2021 amb vacants a cobrir en centres de treball radicats en dues comunitats autònomes o més i que adquireixin el compromís de contractació de les persones treballadores formades en el marc de l'activitat subvencionada.

b) Les entitats de formació d'àmbit estatal que aportin els compromisos de contractació mitjançant acords o convenis amb empreses que efectuaran la contractació dels sectors estratègics contemplats a la resolució, sent necessari que cadascuna de les empreses disposi de vacants a cobrir en centres de treball radicats en dues o més comunitats autònomes i que adquireixin el compromís de contractació de les persones treballadores formades.

Data límit per la presentació

08/08/2022

Import de la convocatòria

80 milions d'€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220414_NGEU_SEPE_nou_termini