Ens locals

Convocatòria d’ajuts per al Programa l’impuls de l’Ecosistema Emprenedor Innovador

Línia

L’objectiu és contribuir a l’enfortiment del teixit empresarial, la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització, a més de potenciar l’atracció de talent i inversions.

 

Beneficiaris

El beneficiari de la subvenció serà l’entitat, pública o privada, que organitzi l’esdeveniment d’emprenedoria innovadora. 

Aquestes entitats hauran d’estar vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a l’Estat Espanyol.  

Els beneficiaris hauran de disposar de, com a mínim, dos anys d’experiència, en els últims sis anys, en l’organització d’esdeveniments o en suport, assistència o ajuda a startups, persones emprenedores o persones que estiguin valorant iniciar un projecte emprenedor, o la dinamització de l’ecosistema empresarial.  

 

Data límit de presentació

30 dies naturals comptats a partir de la publicació de l'extracte al BOE (publicada el 21 de desembre de 2022)

 

Import de la convocatòria

4.000.000 euros

Enllaç

BOE

 

Infografia