Ens locals

Convocatòria d'ajuts del 'Programa Missions de Ciència i Innovació', vinculat al PERTE de microelectrònica i semiconductors

Línia

Aquests ajuts finançaran programes d'R+D en cooperació, liderats per empreses que persegueixin una investigació rellevant que proposi solucions a desafiaments transversals i estratègics de la societat, millorin la base de coneixement i tecnologia que serveix de suport a les empreses per competir, al mateix temps que estimulen la cooperació pública-privada.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts les agrupacions de persones jurídiques que puguin portar a terme projectes en cooperació.

Les agrupacions hauran d'estar constituïdes per empreses.

Cada agrupació haurà d'estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de vuit empreses, com a mínim dues d'elles hauran de ser autònomes entre si. L'empresa representant de l'agrupació podrà ser una gran empresa o una pime, excloent la modalitat de microempreses.  

Data límit de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de juny i finalitza el 17 de juliol de 2023

Import de la convocatòria

60.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-15956