Ens locals

Convocatòria d’ajuts per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport d’animals viu i la construcció de nous centres de neteja i desinfecció

Línia

Convocatòria d’ajuts per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport d’animals viu i la construcció de nous centres de neteja i desinfecció.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:  

  • Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció per a bestiar, incloses les espècies cinegètiques autoritzades, i es comprometin a la millora d’aquest  
  • O bé, que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció  

Data límit de presentació

2 mesos a comptar de l’endemà de la Resolució al DOGC (publicada el 20 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

611.554,83 euros

Enllaç

DOGC