Ens locals

Subvencions a Projectes de Recerca de Medicina Personalitzada de Precisió de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Línia

Fomentar el desplegament progressiu de la Medicina de Personalitzada de Precisió mitjançant el finançament de projectes que facin possible el desenvolupament i implementació en el SNS d' actuacions clinàries que, sota el concepte global de Medicina Personalitzada de Precisió i en coordinació amb la infraestructura IMPaCT,  en qualsevol dels seus tres pilars, permetin incrementar la precisió en persones i serveis de salut dels diferents procediments de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació disponibles.

 

Beneficiaris

-Els instituts d' investigació sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).

-Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica assistencial: hospitals, centres d' atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d' activitat sanitària expedida per l' autoritat competent.

-Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d' activitat sanitària, però amb activitat d' R + D + I demostrable en l' àrea de coneixement de Salut Pública.

-Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d'activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS, que compleixin amb les condicions recollides a la llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, Títol III, article 67, que regula la vinculació a la xarxa pública d'hospitals del sector privat.

-Els OPI definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, d'acord amb el que preveu el Reial decret 202/2021, de 30 de març pel qual es reorganitzen determinats organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i es modifica el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre,  pel qual es crea l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques i s'aprova el seu Estatut, i el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

-Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que preveu la vigent Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT Núm. 167 Dimecres 13 de juliol de 2022 Sec. V-B. Pàg. 34588cve: BOE-B-2022-22820 Verificable en https://www.boe.es

-Altres centres públics d' R + D, de recerca i de difusió de coneixements i d' infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l' Administració General de l' Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica,  sempre que en els seus Estatuts, en la normativa que els reguli, o en el seu objecte social, tinguin definida entre les seves activitats la R + D + I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

-Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d'R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.

-Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R + D + I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

-Altres unitats de l' Administració sanitària.

 

 

 

Data límit per la presentació

 

Del 19/07 a l'11/08

Import de la convocatòria

81.500.000,00 euros

 

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22820.pdf