Ens locals

Ajuts per donar suport a l'activitat comercial a zones rurals

Línia

Subvencions convocades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

Es concediran subvencions per al desenvolupament de plans i projectes que inclouran:

- Projectes per a la transformació digital del comerç rural que millorin el mercat omnicanal, l'experiència de compra, i fomentin i donin visibilitat a l'oferta comercial impulsant el consum local.

- Projectes d'obres i condicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents.

- Projectes per a reduir el consum d'inputs per part del comerç i la substitució d'aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient.

- Sensibilització i formació en competències tecnològiques.

 

Despeses subvencionables:

  • Despeses dirigides a la transformació digital.
  • Despeses relacionades amb la transformació del punt de venda.
  • Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
  • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat: Inversió en projectes que, mitjançant la utilització de noves tecnologies, generin xarxes de subministrament i comunicació locals o de proximitat que involucrin a la totalitat o part dels següents actors: comerç minorista, productors locals i proveïdors de serveis afins.
  • Despeses de sensibilització i formació.
  • Altres despeses subvencionables:

            - Implantació de xarxes WIFI que tinguin per objecte l'establert en l'apartat 1.1 de l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre.

            - Actuacions vinculades a la millora i visibilització de l'oferta comercial i d'altres sectors afins que millorin l'experiència de compra mitjançant noves tecnologies.

            - Senyalística integrada de l'oferta comercial en zones rurals.

Beneficiaris

Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants. Un municipi podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per a un projecte que vagi a executar-se en el territori d'altres municipis pròxims al sol·licitant sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació no superi els 5.000 habitants, sent aquest municipi l'únic beneficiari i sempre que disposi de les autoritzacions necessàries per a dur a terme el projecte.

Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació projecte no superi els 5.000 habitants.

Les comarques que agrupin diversos municipis en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

Altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

Les associacions de municipis, sempre que estiguin formades íntegrament per entitats locals, o quan estiguin integrades per, almenys, una entitat local i s'hagin creat per a prestar algun dels serveis o competències atribuïdes a les entitats locals en virtut dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, havent de justificar la seva personalitat jurídica (per exemple, consorcis). En qualsevol dels casos anteriors, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

Les mancomunitats de municipis, sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l'actuació o projecte no superi els 5.000 habitants.

Data límit per la presentació

Un mes des de l'endemà a la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.

Import de la convocatòria

15.023.500€

Enllaç

 

 

Activitat comercial en zones rurals