Ens locals

Ajuts per a inversors de bioseguretat en vivers

Línia

Ajuts destinats als operadors professionals de categoria productor de determinats materials vegetals de reproducció per a inversions en instal·lacions de protecció dels vivers enfront d'insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

Beneficiaris

Sector agrícola, productors.

Data límit per la presentació

23/05/2022.

Import de la convocatòria

471.324€

Enllaç

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619743