Ens locals

Programa PREE 5000. Convocatòria extraordinària del Programa de rehabilitació energètica d'edificis

Línia

Ajuts per a actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica i la millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d'edificis complerts existents.

Beneficiaris

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.

Les entitats locals.

Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat.

Data límit per la presentació

31/12/2023 o fins esgotament dels fons

Import de la convocatòria

11.148.660€

Enllaç

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

Infografia informativa de la convocatòria