Ens locals

Convocatòria d'ajuts per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica

Línia

La finalitat dels ajuts és contribuir a la realització de projectes de nous models de negoci, que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables i, per tant, que afavoreixin la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica. 

Beneficiaris

Poden obtenir la condició d’entitats beneficiares les següents persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, així com persones físiques que realitzin activitats econòmiques:  

  • Empreses  
  • Administracions Públiques, exclosa l’Administració General de l’Estat  
  • Organismes públics de recerca   
  • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i  
  • Altres centres públics d’R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica  
  • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses  
  • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la recerca tecnològica d’àmbit estatal.  
  • Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definits en els seus estatuts l’R+D+i com a activitat principal.  
  • Altres organitzacions que ofereixin suport a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu que integri els nous models de negoci, o realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o regulatòria  
  • Comunitats energètiques 

Data límit de presentació

1 d'agost de 2023

Import de la convocatòria

156M d’€

Enllaç

BOE