Ens locals

Ajuts per a plans d'innovació i sostenibilitat de la indústria manufacturera

Línia

El programa cerca el desenvolupament i implementació de plans d'innovació i sostenibilitat a les empreses industrials a través de l'execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació de processos i d'organització d'empreses industrials en diverses prioritats temàtiques, i d'inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l'eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió Europea.

Beneficiaris

Societats que no formin part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial durant un període d'almenys tres anys comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud, i que compleixin totes les condicions establertes a l'article 4 d'Ordre ICT/309/2022, de 31 de març, per la qual es modifica l'Ordre ICT/789/2021, de 16 de juliol.

Data límit per la presentació

31/05/2022.

Import de la convocatòria

150 milions d'€, distribuïts en 91 milions en préstecs i 59 milions en subvencions.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-13208