Ens locals

Concessió d’ajuts en les activitats de comerç al detall, associacions i entitats de comerç

Línia

Aquesta línia de subvencions té per objectiu impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions: 

  • Les persones professionals autònomes donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d’un establiment de comerç al detall 
  • Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques 
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris 

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. 

Queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.  

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors). 

 

Data límit de presentació

19 de gener de 2023 a les 14:00 h

 

Import de la convocatòria

7.430.059,44 euros

Enllaç

DOGC