Ens locals

Concessió directa d'ajuts als projectes amb Segell d'Excel·lència a les convocatòries de l'any 2022 de l'Accelerador de l’EIC amb fons NGEU

Línia

Aquesta resolució té per objecte aprovar el procediment de concessió directa d'ajuts de l'any 2022 per al finançament de projectes de recerca i desenvolupament que hagin obtingut un Segell d'Excel·lència en les convocatòries següents de l'instrument “Accelerador” del Consell Europeu d'Innovació (“EIC Accelerator 2022”): 

Primera convocatòria, el termini de la qual de presentació de sol·licituds va finalitzar el 23 de març de 2022.

Segona convocatòria el termini de la qual de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de juny de 2022.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les pimes segons la definició de l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014. 

Les pimes beneficiàries hauran de reunir així mateix els requisits següents: 

- Hauran d'estar vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud d'ajut a aquesta convocatòria. 

- Hauran de tenir domicili fiscal en territori espanyol. 

- Hauran d'haver obtingut el Segell d'Excel·lència a les convocatòries definides a l'article 1.1 de la resolució. 

Data límit per la presentació

22/11/2022

Import de la convocatòria

30 M d’€

Enllaç

BOE, extracte de la resolució de 3 de novembre de 2022