Ens locals

Convocatòria d'ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers davant d'insectes vectors i fauna cinegètica

Línia

Línia d’ajuts a les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica i regula complementàriament les bases reguladores per a la concessió d’ajuts estatals destinats a inversions en bioseguretat en vivers dutes a terme per determinats productors de materials vegetals de reproducció

Data límit de presentació

2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 19 de juliol de 2023).

Import de la convocatòria

2.077.412,25 euros

Enllaç

DOGC