Ens locals

Programa DUS 5000: Ajuts per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta a municipis de repte demogràfic

Línia

Ajuts per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta a municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000).

Beneficiaris

Ajuntaments, diputacions, mancomunitats, consells insulars, cabildos i altres entitats públiques.

Data límit per la presentació

05/11/2022

Import de la convocatòria

325M € dels que Catalunya en rebrà 61,6M €.

Enllaç

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578594

Infografia projectes singulars DUS