Ens locals

Ajuts per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre

Línia

Els ajuts tenen com a finalitat el finançament de projectes d’inversió per a millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar-ne la transició digital. 

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques i físiques (autònomes) que compleixin els següents requisits: 

  • Editorials: tenir com activitat i objecte social principal l’edició de llibres i/o revistes culturals 
  • Empreses distribuïdores: registrades a l’epígraf de “Comerç majorista de llibres, diaris i revistes” 
  • Llibreries que estiguin dedicades a la venda de llibres, que comptin amb fins a 5 establiments i que tinguin com a activitat i objecte social principal la venda de llibres 
  • Empreses dedicades a les arts gràfiques: registrades a l’epígraf d’“Impressió de textos i imatges per qualsevol procediment o sistema”. 

Data límit de presentació

20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat el 13 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

4.500.000 euros

Enllaç

BOE