Ens locals

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Línia

Les subvencions previstes en aquesta ordre es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals que estiguin alineats amb l’Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic

 

Beneficiaris

Podran tenir la consideració d’entitats beneficiàries els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, així com els municipis de població inferior a condició que siguin capitals de província i que no hagin presentat projectes per l’import màxim assignat mitjançant l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre

 

Data límit de presentació

30 de juny de 2023

 

Import de la convocatòria

3.336.235,08 euros 

 

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15107