Ens locals

Ajuts en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç

Línia

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions:

     - Les persones professionals autònomes donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, titulars d'un establiment de comerç al detall.

     - Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

     - Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànims de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

En l'àmbit de les empreses de comerç la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Queden exclosos explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

A més, només podran ser beneficiàries les empreses incloses dins la categoria de pime, és a dir, petites i mitjanes empreses (incloses també les empreses de menys de 10 treballadors).

Data límit de presentació

19 de juliol de 2023 a les 14.00h.

Import de la convocatòria

7.652.906,9 euros

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963053