Ens locals

Programa d'incentius 4: "Reptes d’investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau" dins dels programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Línia

Ajuts a projectes d'innovació en tota la cadena de valor de l'hidrogen renovable, des de la generació fins a l'emmagatzematge, el transport i la distribució, així com les aplicacions finals.

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia (que han de comptar almenys amb una pime).

Data límit per la presentació

07/06/2022.

Import de la convocatòria

40 milions d'€

Enllaç

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/712/programa-de-incentivos-4-retos-de-investigacion-basica-fundamental-pilotos-innovadores-y-la-formacion-en-tecnologias-habilitadoras-clave-dentro-de-los-programas-de-incentivos-a-la-cadena-de-valor-innovadora-y-de-conocimiento-del-hidrogeno-renovable