Ens locals

Programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS)

Línia

Ajudes per impulsar el desenvolupament d'actuacions integrals de producció, distribució i ús de l'hidrogen renovable que es puguin considerar pioneres i singulars per tal de contribuir als objectius marcats per a la Component 9 del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Beneficiaris

Les empreses amb personalitat jurídica pròpia, incloses les associacions empresarials. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. El sector públic institucional de qualsevol administració pública, entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques i les universitats públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

Data límit per la presentació

06/05/2022

Import de la convocatòria

150 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-4780