Ens locals

Programa “Unico-5G xarxes” d’ajuts per a serveis de comunicacions mòbils en zones sense cobertura 4G

Línia

L’objecte de la convocatòria és la provisió de les infraestructures passives necessàries amb possibilitat d’albergar equipament amb tecnologia 5G, que possibilitin la prestació de serveis de comunicacions mòbils de molt alta velocitat, tant en sentit descendent com ascendent, en zones on no es disposa de cobertura 4G i que permetin donar cobertura de serveis mòbils amb un mínim de 30 Mbps en enllaç descendent, 10 Mbps en enllaç ascendent i una latència màxima de 100 ms.    

Beneficiaris

Podran sol·licitar i obtenir la condició de beneficiari les persones jurídiques que ostentin la condició d’operador degudament habilitat, conforme a allò que s’estableix als articles 6 i 7 de la Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

També podran obtenir aquesta condició agrupacions d’empreses que ostentin aquesta condició d’operador, amb personalitat jurídica i amb un representant o apoderat únic de l’agrupació.  

Data límit per la presentació

23/06/2022

Import de la convocatòria

150.000.000€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220607_Unico5G