Ens locals

Convocatòria d'ajudes per a l’enfortiment de l'activitat Comercial en zones turístiques

Línia

Recolzar:

•El desenvolupament de plans dirigits a la introducció de millores a les zones comercials de zones turístiques, incloses actuacions en noves tecnologies.

•L'aplicació de solucions tecnològiques per millorar l'eficiència energètica.

•La implantació de processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclat i reutilització de residus.

•La formació del personal.

•Una signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers.

•L'adaptació dels espais públics per millorar l'accessibilitat i la mobilitat. 

Beneficiaris

Municipis amb població superior a 20.000 hab

Províncies i illes (diputacions, cabildos i consells insulars) en projectes destinats a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 hab.

Només a CC.AA. uniprovincials, municipis de més de 5.000 habitants

Municipis amb població menor a 5.000 que superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant.

Data límit per la presentació

05/08/2022

Import de la convocatòria

29.3M d’€

Enllaç

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992

 

Convocatòria d'ajudes per a l’enfortiment de l'activitat Comercial en zones turístiques