Ens locals

Millora i renovació de xarxes d'abastament d'aigua en baixa

Línia

Subvencions per a la realització d'inversions de millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya. La finalitat d'aquestes subvencions és reduir les fuites d'aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans, de menys de 20.000 habitants, amb la millora i/o renovació d'aquesta xarxa que maximitzi l'estalvi d'aigua amb una reducció de pèrdua d'aigua d'una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.

 

Beneficiaris

Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.

Les mancomunitats de municipis, els Consells Comarcals i altres ens de dret públic, que tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte de municipis de menys de 20.000 habitants

 

Data límit per la presentació

 

08/08/2022

Import de la convocatòria

9.823.916,7€