Ens locals

Bases reguladores i convocatòria per als ajuts per al suport a l’R+D en tecnologies 5G avançades i 6G per als ecosistemes d'innovació (Programa Único R+D 6G 2022)

Línia

Els ajuts es divideixen en dos subprogrames: 

  • Subprograma d'infraestructures de recerca i equipament cientificotècnic amb la finalitat construir, proveir i actualitzar les infraestructures científiques i tècniques i l'equipament cientificotècnic per a l'execució de la investigació de qualitat en l'àmbit de les tecnologies 5G avançat i 6G. 
  • Subprograma de projectes d'RD en 5G avançat amb la finalitat el finançament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental en matèria de 5G avançat.

 

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels organismes d'investigació i difusió de coneixements i d'infraestructures d'investigació amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que estiguin vàlidament constituïts i tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya, i que estiguin necessàriament inclosos en la següent relació: 

  • Organismes públics d'investigació definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 
  • Les universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D. 
  • Altres centres públics d'R+D+i amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts o en la normativa que els regulen en el seu objecte social, tinguin l’R+D+i com a activitat principal. 

Les entitats beneficiaries, amb independència de la seva naturalesa jurídica, hauran de formar part del sector públic  institucional i estar inscrites a l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local. 

 

Beneficiaris del Subprograma de projectes d'I+D en 5G avançat. 

  • Les entitats del sector públic. 
  • Les entitats constituïdes jurídicament amb posterioritat al 31 de desembre de 2019, excepte que procedeixin d'altres preexistents per canvi de denominació, fusió (per absorció o cessió) i escissió de societats, en els termes contemplats a la llei 3/2009, de 3 de abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils. 
  • Les entitats sense ànim de lucre que fan activitat econòmica. 

 

Data límit de presentació

 

07/09/2022

 

Import de la convocatòria

116M € (Subprograma 1: 23M d’euros; Subprograma 2: 93M d’euros)

 

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-25262