Ens locals

Ajudes per a projectes de línies estratègiques del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació

Línia

Els ajuts estan destinats a finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes de recerca amb la finalitat de donar resposta als desafiaments identificats en les prioritats temàtiques que es determinin en les convocatòries, i en els que es valori el solapament entre disciplines a nivell metodològic, conceptual o teòric. Es pretén donar impuls als avenços en el camp d'aplicació al qual es dirigeixen els projectes, tant en l'àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Beneficiaris

  • Organismes públics de recerca 
  • Universitats públiques i els seus instituts universitaris 
  • Instituts d’investigació sanitària acreditats 
  • Altres centres públics d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal 
  • Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innnovació Tecnològica d’àmbit estatal. 
  • Universitats privades amb capacitat demostrada en R+D+i 
  • Empreses 
  • Associacions empresarials sectorials 

També podran ser entitats beneficiàries els centres d’R+D+i de recerca agrària o alimentària dependents de les comunitats autònomes.  

Igualment, es podran presentar agrupacions de persones jurídiques, tant públiques com privades que, sense tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, activitats o comportaments que motiva la concessió.  

 

Data límit per la presentació

05/07/2022

Import de la convocatòria

70.000.000 d'€, 35.000.000 d'€ en forma de subvenció i 35.000.000 en forma de préstec.

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220610_pla-recerca