Línia

Els ajuts tenen com a objecte el finançament de projectes d'inversió per millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar la seva transició digital. En concret, aquests ajuts estan dirigits a finançar projectes, la finalitat dels quals sigui digitalitzar fons editorials per allargar la vida comercial dels llibres i incrementar el nombre de títols al mercat, i impulsar sistemes de producció editorial òptima, promovent la bibliodiversitat i la sostenibilitat.

Beneficiaris

Persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya, que tinguin com a activitat i objecte social, únic i entre d'altres, l'edició de llibres.

Data límit per la presentació

17/06/2022

Import de la convocatòria

1.710.000€

Enllaç

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627295