Ens locals

Subvencions per al finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra el despoblament

Línia

L'objectiu principal és el finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial, des d'una dimensió econòmica, social, mediambiental i de gènere.

Beneficiaris

Ajuntaments o agrupacions d'ajuntaments.

Diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials

Consells comarcals mancomunitats de municipis

Organismes autònoms vinculats a les anteriorment citades entitats locals.

Modalitat A: entitats locals

Modalitat B: entitats sense ànim de lucre

Modalitat C: empreses i altres iniciatives emprenedores

Data límit de presentació

11 d'agost de 2023

Import de la convocatòria

Entitats locals: 16.234.430 euros

ONG: 1.226.274 euros

Empreses: 2.561.500 euros

Enllaç

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2023-19877