Ens locals

Convocatòria del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració d'startups

Línia

L’objecte dels ajuts és impulsar el creixement i desenvolupament de les startups emprenedores innovadores a través del programa de capacitats emprenedores “Programa d’Acceleració de Startups” en les seves modalitats: “Programa d’Acceleració de Startups-Regional” i “Programa d’Acceleració de Startups-Sectorial”.

Beneficiaris

Els ajuts van dirigits a empreses emergents que tinguin la consideració d'startup. A l'efecte d'aquesta ordre s'entén per startup les empreses de creació recent, quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d'inscripció al Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, o de set en el cas d'empreses de biotecnologia, energia o industrials. 

A més, hauran de comptar amb un model de negoci escalable, sempre que tinguin personalitat física o jurídica i estiguin legalment constituïts i inscrits al registre corresponent. 

Termini de presentació

A partir del 5 de setembre de 2023 i fins a esgotar pressupost.

Import de la convocatòria

33.373.588 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-22632