Ens locals

Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

Línia

Projectes que promoguin la digitalització dels membres titulars de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents gràcies al desenvolupament i implantació de tecnologies en les destinacions, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Beneficiaris

Seran considerats beneficiaris les entitats locals que formen part de la Xarxa de destinacions turístiques intel·ligents:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments, i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, amb independència de la seva grandària i població.

b) Les comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

c) Les agrupacions d'entitats locals que estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Data límit per la presentació

13/06/2022

Import de la convocatòria

6 milions d'€

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14850.pdf