Ens locals

Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients

Línia

Té com objecte el finançament de la promoció d'habitatges i allotjaments de nova construcció o rehabilitació d'edificis no destinats actualment a habitatge, que es promoguin sobre sòls de titularitat publica, tant d'administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d'empreses públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les administracions públiques, que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a arrendament o cessió d'ús en règim general, o modalitat que els substitueixi, amb caràcter indefinit.

Beneficiaris

- Les administracions públiques, els organismes públics i demès entitats de dret públic, així com les empreses públiques, públic-privades i societats mercantils participades majoritàriament per administracions públiques, titulars de solars d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a habitatge, on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableix el punt 5 de la resolució.

- Les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre solars de titularitat pública d'ús residencial susceptible de transformació immediata o edificis actualment no destinats a habitatge, on es puguin desenvolupar promocions d'habitatges que compleixin amb els requisits que estableixen el punt 5 de la resolució, que hagin obtingut el sòl mitjançant concurs o per adjudicació directa en els supòsits previstos a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

- Les persones jurídiques privades titulars de sòl que es comprometin a cedir de forma gratuïta la propietat del sòl a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a l'Ajuntament on radiqui el solar o qualsevol altra entitat de caràcter públic, reservant-se el dret de superfície pel termini de 99 anys. En aquest supòsit, totes les despeses inherents a la cessió aniran a càrrec de l'entitat cedent i la cessió s'haurà de formalitzar abans de la convocatòria de concessió dels ajuts, previ requeriment de l'AHC, l'Ajuntament o de l'entitat pública.

Data límit per la presentació

18/06/2022

Import de la convocatòria

160.000.000€

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=928615