Ens locals

Programa Kit Digital

Línia

Les ajudes d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències del qual es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital,  regulat a l' article 12 de les Bases Reguladores.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d' aquesta Convocatòria d' ajuts les entitats de l'article 7.1.a) de les Bases Reguladores, això és, petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses en el Segment II que estableix l' article 7.2 de les Bases Reguladores:

"b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats."

Data de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze 12 mesos, des del 2 de setembre de 2022 a les 11:00 hores fins al 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores

Import de la convocatòria

500.000.000 €

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf