Ens locals

Subvencions de la Fundación Biodiversidad per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats, 2022.

Línia

L’objectiu dels ajuts és el foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, impulsant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la conservació i l'adaptació al canvi global i de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans. 

 

Beneficiaris

Ajuntaments de capitals de província i ajuntaments de municipis amb una població de més de 50.000 habitants (segons dades del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2021), excepte si ja han rebut un ajut de la mateixa convocatòria de l'any 2021. 

També podran tenir la condició de beneficiàries les següents entitats, sempre que s’integrin en agrupacions de beneficiaris juntament amb almenys un municipi que compleixi les condicions de l’apartat anterior, que haurà d’actuar com a representant de l’agrupació:  

a) Ajuntaments de municipis amb població de més de 20.000 habitants 

b) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.  Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres. 

c) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA.

d) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols. 

e) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres.

f) Centres públics o privats sense ànim de lucre d’R+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal.

Data límit per la presentació

22 de desembre de 2022

Import de la convocatòria

62.000.000 euros (cada sol·licitud podrà rebre com a mínim fins a 2.000.000 euros i com a màxim fins a 4.000.000 euros)

Enllaç

Boe, extracte de la resolució de 18 d'octubre de 2022