Ens locals

Ajuts a les federacions esportives per a realitzar inversions de digitalització i modernització dels procediments de gestió econòmics i administratius

Línia

La convocatòria té per objecte concedir subvencions a federacions esportives espanyoles, que permetin aconseguir un avançament significatiu en el seu nivell de digitalització i modernització de procediments de gestió economicoadministratius.

Beneficiaris

Podran ser sol·licitants i preceptors dels ajuts totes les federacions esportives espanyoles, que presentin projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes a la convocatòria.  

Data límit de presentació

15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 5 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

4.880.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-20560