Ens locals

Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà

Línia

Les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà.

Beneficiaris

Les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades

Les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000

habitants.

Les entitats sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades. S'atendrà preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Data límit per la presentació

15/02/2022.

Import de la convocatòria

7,77 milions d'€.

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917567