Ens locals

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública

Línia

Millora de l'eficiència energètica dels edificis públics, amb coeficient de contribució climàtica del 100 %.

Millora de la sostenibilitat ambiental en matèria d'aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb coeficient de contribució climàtica del 40%.

Les intervencions orientades a millorar l’accessibilitat, l’habitabilitat i el manteniment.

Beneficiaris

Les entitats locals, entenent per tals els ajuntaments, les diputacions provincials, els cabildos i consells insulars que siguin titulars d'un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria.

Data límit per la presentació

25/04/2022 per la línia 1 i 06/06/2022 per la línia 2.

Import de la convocatòria

600 milions d'€

Enllaç

https://www.boe.es/eli/es/o/2022/02/28/tma178

PIREP