Ens locals

Programa d'ajuts per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

Línia

Aquestes ajudes financien el desenvolupament, per part de les entitats locals que pertanyen a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de plans i projectes de contingut tecnològic i innovador.

Beneficiaris

Entitats locals que formen part de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes com a membres titulars o que n'han sol·licitat la seva adhesió en el moment de demanar aquestes ajudes.

Data límit per la presentació

12/02/2022.

Import de la convocatòria

6 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-483