Ens locals

Convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, per restauració d'ecosistemes fluvials i reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la natura

Línia

Foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la natura. Aquestes actuacions, que es poden dur a terme en aquells trams fluvials on siguin més efectives, han de contribuir necessàriament a la millora de l'estat ecològic del sistema fluvial.

Beneficiaris

Ajuntaments, diputacions, comarques i agrupacions d'una d'aquestes entitats amb entitats sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats i centres tecnològics.

Data límit per la presentació

Seixanta dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Import de la convocatòria

75 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-B-2021-51597.pdf