Ens locals

Convocatòria d'ajuts a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

Línia

La finalitat dels ajuts és fomentar la innovació de les pimes mitjançant el programa europeu d'EDIH. Per això, s'impulsarà la innovació i l'adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu, finançant la prestació de serveis per part d'entitats pertanyents als EDIH a les pimes beneficiàries dels ajuts

 

Beneficiaris

Poden tenir la condició de beneficiàries les pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. 

Seran considerades pimes, aquelles empreses que compleixin amb els requisits establerts per a la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) a l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny del 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. 

Són requisits per obtenir la condició de beneficiari, el compliment dels quals s'ha d'acreditar en la forma i amb els mitjans que es determinin a cada convocatòria, els següents: 

  • Complir el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, pel que fa als requisits per obtenir la condició de beneficiari, i no poden estar sotmeses a algunes de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la mateixa llei. Aquestes prohibicions també han d'afectar aquelles entitats de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres entitats en què hagin concorregut aquelles. Així mateix, quan l'entitat sol·licitant estigui inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, compleix els terminis de pagament previstos a la citada llei.
  • Estar inscrit al cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda, i tenir-ne l'antiguitat mínima que s'estableixi a cada convocatòria.
  • Tenir el domicili fiscal a Espanya i mantenir-lo, almenys, durant el període d'execució de les activitats objecte de subvenció.
  • No tenir deutes per reintegrament d’ajuts, bestretes o préstecs amb l’Administració, o estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després duna decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
  • No tenir la consideració d'empresa en crisi, d'acord amb el que disposen els articles 1.4.c) i 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 

Data límit de presentació

 

30/09/2025 

 

Import de la convocatòria

16.645.528 €

Enllaç

BOE