Ens locals

Nova convocatòria del Programa ‘Experiències Turisme Espanya’

Línia

La finalitat  dels ajuts és impulsar projectes de xarxes d’actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a l’Estat espanyol, que es repliquin a nivell estatal o, almenys, en tres comunitats autònomes. A més, s’hauran d’emmarcar en alguna d’aquestes 3 línies de treball:  

  • Línia INNOVA, que inclou, entre d’altres, ajudes per a propostes de creació de xarxes d’actors per impulsar el treball col·laboratiu, que contribueixi al redisseny del turisme cap a models verds i sostenibles; ajudes al suport a la transformació digital o ajudes per a la formació per a la sostenibilitat i digitalització. 
  • Línia INTEGRA, que inclou entre d’altres, ajudes per a estudis i propostes de plans d’adaptació del turisme a la lògica d’economia circular i de proximitat, ajudes pel disseny de propostes per a la incorporació de la diversitat de perfils de turistes o ajudes per a la formació i difusió per a l’adaptació de la diversitat social. 
  • Línia COMUNICA que inclou, per exemple, ajudes per a la millora dels protocols de seguretat i la seva comunicació; ajudes per a l’elaboració de plans de comunicació; ajudes per a la creació de materials de comunicació específics, com recursos audiovisuals o digitals; ajudes per a la integració d’eines digitals en la pròpia experiència o ajudes per a noves eines TIC relacionades amb la comunicació.  

Beneficiaris

Podran sol·licitar els ajuts: 

  • Les Associacions o Federacions legalment inscrites al Registre Nacional d’Associacions 
  • Fundacions, legalment inscrites als Registres corresponents 
  • Agrupacions d’interès econòmic 
  • Empreses o pimes establertes a qualsevol comunitat autònoma, inscrites al Registre corresponent 
  • Entitats religioses inscrites al Registre corresponent 
  • Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal, provincial o autonòmica i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d’aquestes 

Les actuacions podran ser desenvolupades de forma individual, amb un sol projecte i un sol beneficiari, o per diferents beneficiaris en agrupació. 

 

Termini de presentació

20 de setembre de 2023

Import de la convocatòria

20.000.000 euros

Enllaç

BOE