Ens locals

Ajuts a projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra el despoblament

Línia

Els ajuts es destinaran a finançar projectes innovadors de caràcter singular i demostratiu, que tinguin com a finalitat la lluita contra la despoblació, el desenvolupament sostenible i la transició ecològica, aportant una visió integral del problema demogràfic, tenint en compte les diferents perspectives i, preferentment, abordant respostes transferibles per a altres zones rurals amb problemes de despoblació.

Beneficiaris

Els ajuntaments o agrupacions d’ajuntaments, les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials, els consells comarcals o altres entitats locals que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes.

Les mancomunitats de municipis, sempre que tinguin contemplades entre els seus fins el desenvolupament econòmic, el foment de l'ocupació o altres anàlegs.

Els organismes autònoms vinculats o dependents de qualsevol de les entitats locals esmentades.

Data límit per la presentació

Pendent la convocatòria.

Import de la convocatòria

Pendent.

Enllaç

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/ted1358

contra el despoblament