Ens locals

Convocatòria d'incentius a la consolidació investigadora

Línia

La convocatòria té com a objecte fomentar la consolidació de la carrera professional de persones investigadores, nacionals i estrangeres, per tal que puguin desenvolupar la seva carrera professional dins del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d’Innovació, incentivant la creació de places de caràcter permanent i facilitant l’inici o l’estabilització d’una línia de recerca mitjançant el finançament d’un projecte propi d’R+D+i, així com l’adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l’equipament, necessaris per a la seva execució. 

Beneficiaris

Poden ser entitats beneficiàries dels ajuts els organismes públics de recerca, les universitats públiques i els seus instituts universitaris, les universitats privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal, i altres centres d’R+D+i públics i privats sense ànim de lucre. 

Data límit de presentació

26 de juliol de 2023 a les 14h

Import de la convocatòria

96.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-20649