Ens locals

Nova convocatòria per a la concessió de subvencions del ‘Programa Investigo’ de contractació de joves en iniciatives de recerca i innovació

Línia

Contractació de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació

Beneficiaris

 • Organismes públics de recerca.  
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i.  
 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d’I+D+i. 
 • Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial  
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.  
 • Altres centres públics d’R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal. 
 • Centres privats d’R+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als seus estatuts o al seu objecte social o a a normativa que els reguli, la R+D+i com a activitat principal.  
 • Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació previstes en aquesta norma.  

Totes les entitats beneficiàries han de tenir seu operativa a Catalunya. 

Persones destinatàries: 

 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. 
 • Estar desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat, empresa o grup d’empreses en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Les persones destinatàries dels ajuts atorgats hauran de realitzar les activitats de recerca i d’innovació d’acord amb els perfils i les tasques que es detallen a continuació: 

 • Personal investigador (requisit mínim: títol de doctor o doctora) 
 • Personal tecnòleg (requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent) 
 • Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació (requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent) 

 

Data límit de presentació

Des del 12 de gener a les 9 h al 25 de gener a les 14:00 h

 

Import de la convocatòria

24.610.052 euros

Enllaç

DOCG