Ens locals

Ajuts per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals que se celebrin durant el 2022 i el 2023

Línia

Ajuts per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals que se celebrin durant els anys 2022 i 2023.

Beneficiaris

Les comunitats autònomes i els organismes i les entitats que en depenen, les entitats públiques que tinguin la consideració de corporacions locals i els organismes i les entitats que en depenen, les persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda.

Data límit per la presentació

08/03/2022

Import de la convocatòria

9 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-502